Intérpretes

A nosa profesionais da área de interpretación día a día traballan para suprimir as barreiras invisibles da accesibilidade entres as persoas xordas e a sociedade.

Un/unha intérprete é un profesional competente na lingua de signos e a lingua oral dunha contorna, capaz de interpretar as mensaxes emitidas nunha desas dúas linguas á súa equivalencia na outra de forma eficaz.

Un/unha guía-intérprete é profesional que efectúa unha interpretación en calquera dos sistemas de comunicación utilizados polas persoas xordocegas, e que ademais realiza funcións de guía e acompañamento. Traballamos baixo un código deontolóxico.

O/A intérprete de lingua española ou guía-intérprete para persoas xordocegas actuará sempre de forma profesional e asumirá a súa responsabilidade como tal, cumprindo cos seguintes principios:

 1. Neutralidade:
  • Manterá en todo momento unha actitude imparcial e non asumirá funcións que non sexan as derivadas da profesión, asegurando a distancia profesional.
 1. Confidencialidade:
  • Manterá en segredo os datos e información persoais recibidos no transcurso da súa interpretación.
  • Este principio poderá quebrantarse en caso de ser requirido como testemuña ou imputado/a de uns feitos nunha situación xudicial.
 1. Información fidedigna:
  • Interpretará a totalidade do expresado de maneira que o resultado cíngase fielmente á mensaxe orixinal, adaptándose, en caso necesario, ao nivel de lingua de signos do usuario.
 1. Capacidades profesionais:
  • Declinará aqueles servizos que considere estean fose das súas capacidades profesionais. No caso de non poder renunciar a prestar o servizo, informará previamente aos/ás usuarios e/ou á parte contratante da devandita situación.
 1. Actitude flexible:
  • Respectará a dignidade dos/as usuarios/as e asegurará a súa propia.
  • Evitará o seu beneficio e/ou aproveitamento persoal e non expresará os seus méritos persoais e/ou académicos..
  • Poderá negarse a prestar un servizo se a súa escala de valores persoais así o dita.
  • Formación continua, permanente e actualizada.
 1. No contexto da realización dun servizo de interpretación, o profesional deberá:
  • Informar das condicións que precisa para a súa adecuada realización, así como da profesión en xeral, se fose necesario.
  • Rexerse polas tarifas establecidas, informando previamente destas á parte contratante e evitará entrar en competencia desleal con outros/as profesionais.
  • Procurar, na medida do posible, un/unha substituto/a en o caso de xustificada imposibilidade para realizalo.
  • Preparar adecuadamente o servizo, reservando o tempo necesario razoable para a súa execución.
  • Observar as normas de puntualidade.
  • Ter dereito a coñecer a identidade dos seus compañeiros/as, e a dos/as usuarios/as no caso de que fose posible.
  • Velar pola honorabilidade e o prestixio da profesión, mantendo sempre unha actitude crítica, respectuosa, solidaria cos seus colegas.

Entresignos aposta polo uso das novas tecnoloxías para dar servizo á comunicación, para derrubar as barreiras facendo que todas as persoas teñan acceso á información, xestión, etc. en igualdade de condicións. Para iso conta cu