Formación

Na área de formación a nosa metodoloxía é eminentemente activa e participativa, dirixida a alcanzar altos niveis de importancia e funcionalidade da aprendizaxe.

O obxectivo é facilitar a construción dunha aprendizaxe significativa para o alumnado, onde traballan para asimilar novos conceptos e integralos de maneira sólida e duradeira na estrutura cognitiva e a competencia de cada participante. O enfoque metodolóxico está estreitamente relacionado co campo do «saber facer». Aplícanse estratexias e técnicas activas que requiren a participación do participante.

Todas as nosas accións formativas de lingua de signos española están adaptadas en base ao Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para as linguas.

Os cursos de lingua de signos española teñen como obxectivo aprender a comunicarse na devandita lingua en función de cada nivel:

  • A1 (60 horas) – Pode entender e utilizar expresións fáciles do día a día e formar frases moi básicas. Pódese presentar un mesmo e a outros, así como tamén preguntar e responder preguntas sobre detalles persoais tales como onde vive, xente que coñece e cousas que ten. Pode interactuar de maneira simple a partir doutra persoa que fale amodo e claro e disposto a axudar.
  • A2 (90 horas)– Pode entender frases e expresións frecuentes relacionadas con áreas relevantes (Ex.: información persoal básica e información familiar, ir de compras, xeografía local, traballo). Pode comunicarse con tarefas simples e rutineiras que requiren un intercambio simple e directo de información sobre temas familiares ou rutineiros. Pode describir en termos simples aspectos sobre a súa orixe, ambiente inmediato ou asuntos en áreas de necesidade inmediata.
  • B1 (120 horas) – Puede entender los principales puntos de una conversación clara sobre aspectos familiares que se encuentran en el trabajo, escuela, ocio, etc. Puede tratar con la mayoría de situaciones. Puede producir texto simple conectado a tópicos de interés familiar o personal. Puede describir eventos, sueños, esperanzas y ambiciones y razonar y explicar brevemente opiniones y planes
  • B2 (150 horas)– Puede entender las principales ideas de un texto complejo sobre tópicos concretos y abstractos, incluyendo discusiones técnicas sobre su especialización. Puede interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con nativos. Puede producir claramente, un texto detallado en una gran variedad de temas y explicar su punto de vista sobre un tema concreto dando las ventajas y desventajas de varias opciones.
  • C1 – Pode entender unha gran variedade de textos e recoñecer o significado implícito. Pode expresarse con soltura e espontaneidade sen buscar demasiado expresións. Pode utilizar a linguaxe flexible e efectiva para propósitos sociais, académicos ou profesionais. Pode producir claramente, ben estruturado, textos detallados sobre temas complexos, demostrando control sobre os patróns, conectores e recursos cohesivos.
  • C2 – Pode entender con facilidade todo o que oe ou le. Pode resumir información proveniente de diferentes fontes orais e escritas, reconstruír argumentos e explica en coherentemente. Pode expresarse espontaneamente, con moi soltura e precisión, diferenciando diferentes significados mesmo nas situacións máis complexas.
    • Experimente unha nova canle de comunicación, darase conta da versatilidade da lingua de signos.
    • Os signos son ás linguas de signos o que as palabras ás linguas orais. Compostos de significado, significante e referent