Aviso legal, Política de Privacidade e de Cookies

MIRIAM ALLER ÁLVAREZ en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

– A súa denominación é MIRIAM ALLER ÁLVAREZ
– O seu teléfono de contacto é 690679675
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto é info@entresignos.com

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o responsable do tratamento?

Nome e apelido: MIRIAM ALLER ÁLVAREZ
Teléfono: 690679675
Correo electrónico: info@entresignos.com

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade coa que foron solicitados, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

  1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será o consentimento prestado.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.
No caso de ou